Beleidsplan

1. Missie van de Stichting

  • Inzet van Rolstoelbussen met chauffeurs op  uitsluitend vrijwillige basis voor verzorgen van vervoer  van in verzorgingshuizen Berchhiem en Toutenburg verblijvende behoeftige mensen te veraangenamen.

2.  Gegevensverzameling:

  • De Stichting bestaat uitsluitend en geheel uit vrijwilligers, zowel bestuur als chauffeurs van de rolstoelbussen
  • De Stichting exploiteert 2 rolstoelbussen welke worden bestuurd door voldoende vrijwillige chauffeurs

3.  Gegevensanalyse:

  • De Stichting werkt absoluut en uitsluitend alleen op vrijwillige basis met als doel 2 rolstoelbussen te exploiteren. (hierbij verwijzen we naar onze doelstelling)
  • Inkomsten van de Stichting bestaan uit vergoeding ritten cliënten, donateursbijdragen, legaten en subsidies.

4.  Doelstellingen:

  • De stichting stelt zich ten doel haar middelen aan te wenden om het verblijf van de in  “Zorgcentrum Berchhiem” en “Zorgcentrum  Toutenburg” (hierna te noemen “Zorgcentra”) verblijvende bewoners te veraangenamen. (zie tabblad doelstelling Stichting)

5.  Actieplan:

  •  De planning van Berchhiem draagt er zorg voor dat de aangevraagde ritten worden ingepland en geven deze door aan de betreffende vrijwillige chauffeurs.
  • Het bestuur vergadert maandelijks en stemt daarbij steeds af met de verantwoordelijke personen binnen genoemde zorgcentra om te waarborgen dat het vervoer en de geplande activiteiten zo soepel mogelijk verlopen.
  • Tenminste wordt er éénmaal jaarlijks met de chauffeurs een bijeenkomst georganiseerd om samen met het bestuur van gedachten te wisselen over verbeterpunten en verdere gang van zaken. 

6.  Evaluatie van het beleidsplan:

  • Jaarlijks wordt een algemene jaarvergadering van het Stichtingsbestuur belegd, waar dan alle aangelegenheden als voortgang, zowel in de praktijk als financieel en het beleidsplan nader onder de loep worden genomen en eventueel waar mogelijk verbeterpunten aangebracht.

       Opgemaakt te Burgum, 9 december 2013

       Het Bestuur Stichting Vriendenkring Berchhiem